[XiuRen秀人网]No.920以瑟[48P]_以瑟_秀人网

[XiuRen秀人网]No.920以瑟[48P]_以瑟_秀人网

即不发搐时,人偶以手抚之,又辄应手而发。又加以思虑过则心血耗,而暗生内热。

愚既实验得胸中有此积气与全身有至切之关系,而尚不知此气当名为何气。用丹参、乳香、没药者,因气血虚者,其经络多瘀滞,此于偏枯痿废亦颇有关系,加此通气活血之品,以化其经络之瘀滞,则偏枯痿废者自易愈也。

初因心中发热,气分不舒,医者投以清火理气之剂,遂泄泻不止。为制此汤,于大队清火润肺药中,加生黄一味以助元气,数剂见轻,十余剂后,病遂全愈。

一人,年三十余,肺中素郁痰火,又为外感拘束,频频咳嗽,吐痰腥臭。以降逆安冲为佐,以清痰理气为使,方中之赭石、半夏、柿霜是也。

其证陡然反复,一身尽肿,两目因肿甚不能开视。再延他医,以为内风已动,辞不治。

延愚诊视,其脉浮而微数,按之即无,知为阴阳两虚之证。若其人元气不虚,而偶为邪风所中,可去人参,加蜈蚣一条、全蝎一钱。

Leave a Reply